Condicions Generals de Registre i Contractació i Informació General de la Seu Electrònica www.branca.cat

Condicions Generals de Registre i Contractació per a la subscripció a la revista BRANCA

Primera.- Acceptació de les condicions generals de contractació

1.1. Acceptació

Aquestes són les condicions generals que regulen la relació contractual per la qual els usuaris del web www.branca.cat contracten LA SUBSCRIPCIÓ a la revista BRANCA que edita l’Associació Revista BRANCA en format paper a canvi d’una contraprestació econòmica.

En prémer l’opció «Em vull subscriure» que apareix en el procés de contractació, l’usuari admet haver llegit les condicions generals de contractació i les condicions de privacitat i dades personals que l’Associació Revista BRANCA tingui publicades en el moment en què l’usuari accedeixi a la pàgina, i expressa la seva adhesió plena i sense reserves a totes i cadascuna d’elles.

1.2. Canvis en les condicions de contractació

Les condicions aquí descrites es podran modificar en qualsevol moment a instància de l’Associació Revista BRANCA. Si això passa, l’usuari serà convenientment informat mitjançant l’actualització d’aquest document, al qual podrà accedir sempre des de l’apartat de Subscripció.

Segona.- Les parts contractants

Les parts contractants són, d’una banda, l’Associació Revista BRANCA, editora de BRANCA, i d’altra banda, qualsevol persona física o jurídica que contracti en línia la subscripció o adquisició d’exemplars de BRANCA.

Tercera.- Tipus de subscripció i usuaris

3.1. Tipus de subscripció

Els usuaris poden contractar subscripcions periòdiques o adquirir exemplars individuals. El procés de contractació permet a l’usuari definir exactament la modalitat d’adquisició.

3.2. Usuaris

Els usuaris que contractin la subscripció o adquisició de BRANCA hauran de ser persones físiques majors de 16 anys o persones jurídiques a través del seu representant legal, amb facultats suficients, a les quals s’aplicarà les tarifes i clàusules del present contracte en igualtat de termes i condicions.

Quarta.- Entrada en vigor

S’entén que l’usuari dóna el seu consentiment per vincular-se amb l’Associació Revista BRANCA des que envia la seva acceptació amb el formulari de contractació del lloc web correctament emplenat. Des d’aquest moment, l’usuari accepta i s’adhereix de manera completa a totes les condicions generals que es preveuen en aquest text.

Cinquena.- Preu, pagament i impostos

5.1. Preu

El preu de contractació del servei de subscripció apareix sempre determinat de manera clara en el lloc web en el moment en què l’usuari procedeix a la seva contractació.

L’Associació Revista BRANCA podrà determinar en qualsevol moment la modificació de les tarifes o els termes de comercialització vigents. En qualsevol cas, per a l’usuari sempre regiran el preu i les condicions establertes en el moment en què doni el seu consentiment al contracte.

5.2. Mitjà de pagament

L’usuari que desitgi contractar la revista BRANCA haurà d’abonar prèviament l’import corresponent a través del pagament electrònic que en cada moment s’indica en el lloc web. Amb caràcter general, els càrrecs es faran a l’inici de la contractació que realitzi l’usuari.

Si l’usuari té algun dubte referent al pagament, si s’ha produït alguna irregularitat en el mitjà de pagament emprat o si creu que algú ha utilitzat les seves dades de pagament indegudament, haurà de posar-se en contacte amb l’Associació Revista BRANCA a través del correu electrònic info@branca.cat.

5.3. Impostos

Els impostos aplicables que es meritin per cada operació s’entenen inclosos en el preu indicat. L’adquirent assumirà els impostos meritats per aquest contracte quan sigui legalment responsable, com ara l’impost sobre el valor afegit en el tipus percentual vigent en el moment de la meritació.

5.4. Renovacions

Les subscripcions periòdiques formalitzades,  sigui a preu de tarifa o d’oferta promocional, es renovaran automàticament al seu venciment mitjançant una subscripció pel mateix període i per l’import de la tarifa vigent en cada moment.

En el cas que l’usuari no vulgui renovar la seva subscripció, ho ha d’informar a «Subscripcions/Atenció al lector» enviant un correu a subscripcions@branca.cat, amb un mínim de 14 dies d’antelació a la data de finalització de la subscripció.El subscriptor també podrà cancel·lar la seva subscripció en qualsevol moment per correu certificat a l’Associació Revista BRANCA carrer Providència 115 2on 2a, Barcelona 08024.

Sisena.- Obligacions de l’Associació Revista BRANCA

L’Associació Revista BRANCA es compromet a complir les següents obligacions:

a.- Posar a disposició de l’usuari en el lloc web la informació necessària relativa al servei de subscripcions i adquisició d’exemplars de la revista BRANCA i a les seves condicions de contractació.

b.- Enviar a l’adquirent un comprovant que certifiqui la recepció per part de l’Associació Revista BRANCA del formulari de contractació.

c.- Un cop l’Associació Revista BRANCA verifiqui la realització efectiva del pagament on line s’iniciarà el procés de tramesa de la revista BRANCA.

e.- Per perfeccionar la contractació i gestionar la tramesa de la revista BRANCA al domicili indicat serà necessari consignar nom i cognoms del beneficiari, NIF, adreça postal, adreça de correu electrònic i telèfon de contacte.

Setena.- Obligacions de l’usuari

L’adquirent es compromet a complir les següents obligacions:

a.- Omplir els formularis de contractació i els camps indicats segons les instruccions que l’Associació Revista BRANCA especifiqui a aquest efecte.

b.- Abonar el preu del servei que desitgi contractar segons les instruccions que apareixen en el web i el que s’estableix en aquestes condicions generals.

c.- Complir totes les condicions generals que apareixen en aquest document.

Vuitena.- Altres normes d’ús

8.1. La subscripció o adquisició de la revista BRANCA n’autoritza l’ús exclusiu i personal de la mateixa per part del subscriptor. Qualsevol altra reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta publicació només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars.

8.2. L’Associació Revista BRANCA, als efectes previstos en l’art. 32.1 paràgraf 2 del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol fragment d’aquesta obra sigui utilitzat per a la realització de resums de premsa, llevat que compti amb l’autorització expressa.

Novena.- Responsabilitat de l’usuari

L’usuari contractant serà responsable de totes les dades i manifestacions que inclogui en els formularis que enviï a l’Associació Revista BRANCA. Mitjançant la tramesa del formulari de contractació corresponent, l’usuari accepta les condicions de registre i contractació aquí exposades i es compromet a respectar l’ús i les prohibicions que s’hi estableixen. Així mateix, en enviar el formulari de contractació, l’usuari es compromet al pagament corresponent al servei contractat. L’usuari accepta que, si les seves dades de pagament no permeten la facturació i/o cobrament per part de l’Associació Revista BRANCA, el servei demanat no li sigui satisfet o que sigui cancel·lat si el tingués actiu.

Només podran contractar les persones físiques majors de 18 anys, en el seu propi nom i dret o en el de la persona jurídica que representin amb facultats suficients.

Desena.- Resolució del contracte

10.1. Renúncia: L’usuari contractant renuncia, mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions, a qualsevol dret de resolució del contracte que li fos atorgat per la legislació vigent després de tenir accés o d’haver-se iniciat el servei sol·licitat.

10.2. Reserva del dret de resolució: L’Associació Revista BRANCA podrà resoldre unilateralment el contracte si al seu criteri l’usuari incompleix les condicions presents, sense possibilitat de reemborsament en cas d’haver-se efectuat el pagament, en especial quan les dades de cobrament proporcionades en la contractació siguin errònies o impossibilitin la facturació i/o cobrament del servei.

Onzena.- Dret de desistiment

11.1 De conformitat amb el que estableix el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, l’usuari té dret a desistir del present contracte (de subscripció o venda) sense necessitat de justificació i sense cap cost durant els catorze dies naturals següents a partir del dia en què adquireixi la possessió d’un exemplar de la revista BRANCA, bé personalment o a través d’un tercer designat per ell que no sigui el transportista.

11.2. Per exercir el dret de desistiment, l’usuari haurà de manifestar la seva decisió inequívoca de desistir del contracte de subscripció mitjançant l’enviament electrònic d’una comunicació al compte de correu electrònic subscripcions@branca.cat indicant l’assumpte: «DESISTIMENT». Aquesta comunicació ha de contenir com a mínim la següent informació: nom, cognom, NIF, servei del qual es sol·licita el desistiment i domicili. El DESISTIMENT s’haurà de comunicar abans que finalitzi el termini assenyalat.

11.3. L’exercici del dret de desistiment extingirà el contracte de subscripció o adquisició, i aleshores es procedirà a reemborsar la part proporcional corresponent al servei no prestat des del moment en què s’hagi informat l’Associació Revista BRANCA de l’exercici del dret, en relació amb l’import total acordat en el contracte de subscripció o adquisició.

11.4. El reemborsament no incorrerà en cap despesa addicional i es realitzarà utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per a la transacció inicial, tret que s’acordi un altre mitjà entre les part, abans que hagin transcorregut catorze dies naturals des de la data en què l’Associació Revista BRANCA hagi estat informada de l’exercici de desistiment.

11.5. En el cas de l’exercici del dret de desistiment sobre béns adquirits (diferents als subministrats amb motiu d’un contracte de subscripció), l’adquirent els haurà de retornar o lliurar directament, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de catorze dies naturals a partir de la data en què comuniqui a l’Associació Revista BRANCA la decisió de desistiment del contracte. Es considera complert el termini si efectua la devolució dels exemplars de la revista BRANCA abans que hagi conclòs aquest termini. L’usuari haurà d’assumir el cost directe de devolució dels exemplars.

Dotzena.- Protecció de dades

12.1. Existència del fitxer i obligatorietat de subministrar les dades

S’informa l’usuari que les dades recollides en els diferents formularis d’aquesta pàgina seran incloses al nostre registre d’activitats de tractament de dades. S’informa l’usuari que les dades demanades són les estrictament necessàries per poder formalitzar el contracte, iniciar la relació comercial i complir les obligacions comptables i fiscals, i per això és obligatori emplenar el formulari.

L’usuari haurà d’omplir tots els camps llevat que s’estableixi el contrari. En cas de no omplir tots els camps necessaris, l’Associació Revista BRANCA podrà no prestar els serveis objecte del present contracte. S’informa l’usuari que així que ho desitgi esborrarem les seves dades (nom, cognom, domicili) tan aviat com cancel·li la seva subscripció a BRANCA enviat un correu a subscripcions@branca.cat

Transferències internacionals. Nova i extensa regulació (Capítol V del Reglament) de les transferències de dades fora del territori de la Unió. En el cas de transferències a Estats Units caldrà esperar el tancament de l’acord Privacy Shield.

12.2. Finalitat del fitxer

La informació facilitada per l’usuari serà utilitzada per l’Associació Revista BRANCA exclusivament per a les finalitats següents: presentar-li el servei, complir les obligacions comptables i fiscals i enviar-li informacions d’activitats o ofertes de l’Associació Revista BRANCA.

Aquestes dades seran conservades fins que l’usuari ens indiqui que s’eliminin o en el termini de 5 anys a comptar des de l’última compra, servei o comunicació.

12.3. Responsabilitat del fitxer

El responsable del fitxer i del seu tractament és l’Associació Revista BRANCA titular del lloc web. L’Associació Revista BRANCA podrà contractar empreses per tal de prestar els serveis necessaris per dur a terme l’entrega i el cobrament de la revista, sempre amb total garantia de confidencialitat i seguretat en el tractament les seves dades.

12.4. Consentiment exprés de l’usuari

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i el Reglament Europeu de Protecció de Dades 696/2016 UE, l’usuari autoritza de manera expressa el tractament de les dades incloses en el formulari, concretament:

A.- El tractament de les dades facilitades per a les finalitats exposades.

B.- Rebre comunicacions comercials mitjançant correu electrònic de les ofertes, promocions i nous productes de l’Associació Revista BRANCA. No obstant això, si l’usuari no vol continuar rebent comunicacions ho pot indicar mitjançant una comunicació remesa a la següent adreça: subscripcions@branca.cat , amb l’assumpte «BAIXA COMUNICACIONS COMERCIALS».

12.5. Drets de l’usuari

Així mateix, s’informa l’usuari del seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la resta de normativa aplicable a aquest efecte, drets que podrà exercir mitjançant una comunicació remesa a l’adreça següent: subscripcions@branca.cat. Aquesta sol·licitud haurà de contenir les dades següents: nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions i fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o Passaport, i també haurà d’indicar expressament el dret que desitja exercitar.

També se l’informa del dret a presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos en el cas que consideri vulnerats els seus drets.

Tretzena.- Document contractual

El document de contracte entre l’usuari i l’Associació Revista BRANCA està integrat per les condicions de contractació presents, el formulari enviat per l’usuari amb les seves dades personals i de pagament, i les dades ubicades en el lloc web que completen aquest document, que preval enfront de qualsevol altre acord verbal o escrit previ o simultani.

Catorzena.- Llei aplicable i jurisdicció

El contracte present serà interpretat i es regirà d’acord amb la legislació espanyola vigent. L’Associació Revista BRANCA i l’usuari es comprometen a intentar resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pogués sorgir en el desenvolupament d’aquest contracte, abans d’acudir a la jurisdicció civil.

Les parts, amb l’expressa renúncia de qualsevol fur que pogués correspondre’ls, sotmeten qualsevol interpretació o controvèrsia resultants del contracte present als jutjats i tribunals de Barcelona capital.

Informació General

El web de l’Associació Revista  BRANCA(www.branca.cat)  és una plataforma digital de promoció i venda de la revista BRANCA.

L’ús i accés als continguts d’aquesta pàgina web impliquen el coneixement i l’acceptació de les condicions d’accés i ús que consten en aquest avís legal, així com la política de privacitat i dades personals. Aquestes condicions tenen com a objectiu regular l’accés, la navegació i l’ús i posar en coneixement dels usuaris els drets, usos, prohibicions, responsabilitats, etc., que regeixen a l’hora de navegar en aquest lloc web. L’usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada al portal sota criteris de bona fe.

www.branca.cat , a través del qual s’accedeix a la plataforma, és un domini de l’Associació Revista BRANCA, amb NIF G67151407 i domicili social al carrer Providència 115 2on 2a, Barcelona 08024, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona (___________). Mitjançant el domini www.branca.cat, l’empresa gestiona el seu portal web, sense perjudici que, puntualment o de manera permanent, hi pugui haver altres adreces electròniques que també permetin accedir als continguts i serveis prestats a través del lloc web www.branca.cat.

ACCÉS DELS USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest lloc web atribueix la condició d’usuari. L’accés inicial al portal és gratuït. Tanmateix, hi pot haver funcionalitats o serveis subjectes al pagament d’un preu en les condicions que en cada cas s’estableixin.

En cas que per utilitzar determinades funcions o serveis es requereixi el registre de l’usuari, aquest registre s’efectuarà mitjançant formularis de recapta de dades i amb subjecció a les prevencions de la legislació de protecció de dades personals que es descriuen en aquest avís legal.

Per utilitzar el portal els menors d’edat hauran de disposar del permís dels pares, mares o representants legals, que en seran responsables.

PROTECCIÓ DELS DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL I RESERVA DE DRETS

Els drets d’explotació de la propietat intel·lectual i industrial del portal www.branca.cat són titularitat de l’Associació Revista BRANCA. Això inclou els continguts, vídeos, àudios, textos, dissenys, fotografies, bases de dades, imatges i altres elements gràfics, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, informacions, així com qualsevol altra creació protegida per les lleis estatals i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial. Per tant, correspon a l’Associació Revista BRANCA l’exercici en exclusiva dels drets d’explotació en qualsevol forma i, en concret, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Qualsevol ús o reproducció que els usuaris facin d’aquests continguts, o d’altres que es puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa de propietat intel·lectual i en qualsevol cas amb l’autorització de l’Associació Revista BRANCA, sense perjudici dels límits que estableix el Reial Decret 1/1996, del 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

L’Associació Revista BRANCA fa explícita una reserva de drets amb caràcter general respecte del conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual i industrial. En cap cas s’entendrà que el fet de permetre als usuaris l’accés a la pàgina web implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió, total ni parcial, d’aquests drets per part de l’Associació Revista BRANCA.

No s’autoritza en cap cas:

 • La presentació d’una pàgina del portal www.branca.cat o qualsevol contingut d’aquesta pàgina en un web que no pertanyi a l’Associació Revista BRANCA per mitjà de qualsevol tècnica o procediment, incloent-hi framing, in line, linking, etc.
 • L’extracció d’elements del lloc web que causi perjudici a l’Associació Revista BRANCA d’acord amb les disposicions vigents.
 • L’ús comercial dels continguts del lloc web www.branca.cat.
 • L’ús de marques o signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de l’Associació Revista BRANCA, sense el coneixement i l’autorització corresponent de l’empresa.
 • L’ús de continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.
 • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic, il·legal o que atempti contra els drets humans.
 • Provocar danys en els sistemes físics i lògics del’Associació Revista BRANCA, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys anteriorment esmentats.
 • Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. L’usuari podrà visualitzar els continguts d’aquest portal, i copiar-los, imprimir-los en el seu ordenador o qualsevol altre suport només per al seu ús personal i privat.

RESPONSABILITAT EN RELACIÓ AMB ELS CONTINGUTS

l’Associació Revista BRANCA es reserva el dret de modificar els continguts del web i d’eliminar-los, així com també de limitar o impedir l’accés al web, ja sigui temporalment o de manera definitiva, sense notificació prèvia. Els continguts disponibles a través de www.branca.cat són posats a disposició de l’usuari per l’Associació Revista BRANCA a partir d’informacions generades per ella mateixa o procedents de tercers. L’Associació Revista BRANCA procura que aquests continguts siguin de la major qualitat possible i estiguin raonablement actualitzats, però no en garanteix la utilitat, idoneïtat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i/o actualitat. L’usuari pot dirigir-se a l’Associació Revista BRANCA per contrastar l’exactitud i actualitat dels continguts a través de l’adreça de correu electrònic info@branca.cat. En conseqüència, i llevat del que disposen les normes imperatives que siguin aplicables, l’Associació Revista BRANCA no assumeix cap responsabilitat davant de l’usuari derivada de l’existència d’informacions errònies, inexactes, no exhaustives, impertinents o no actualitzades.

L’Associació Revista BRANCA no es fa responsable de l’accés tècnic, la informació o dels continguts d’altres pàgines web a les quals remet o amb les quals es pugui enllaçar des del portal www.branca.cat.

L’Associació Revista BRANCA no s’identifica necessàriament amb les opinions expressades pels seus col·laboradors.

DRET D’EXCLUSIÓ

L’Associació Revista BRANCA es reserva el dret de denegar o retirar l’accés als seus websites i/o els serveis oferts sense necessitat d’avís previ, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les condicions establertes en aquest avís legal.

PARTICIPACIÓ EN ACCIONS ESPECÍFIQUES

El portal www.branca.cat  pot oferir accions de participació específiques als usuaris, tals com la presentació de projectes o propostes relacionades amb l’activitat de l’Associació Revista BRANCA. La participació en qualsevol acció serà voluntària i suposarà l’acceptació de les condicions que en cada cas s’estableixin i que l’usuari haurà d’acceptar expressament. Les accions de participació es dirigiran, bàsicament, a majors de 18 anys.

Tots els continguts generats pels usuaris o que incloguin voluntàriament en les accions de participació, es regiran per les seves condicions específiques. L’usuari ha de ser el propietari del contingut o bé ha de disposar dels seus drets d’explotació i, per tant, haurà d’haver aconseguit el consentiment del seu autor. No es pot vulnerar de cap manera cap dret de propietat intel·lectual, industrial o cap dret exclusiu que pertanyi a tercers; per tant, no s’acceptaran arxius que vulnerin les lleis de propietat intel·lectual vigents en tot moment.

XARXES SOCIALS I FÒRUMS

El portal www.branca.cat  disposa de funcionalitats d’accés a xarxes socials (facebook, twitter, etc.) i seccions de caràcter públic, entenent com a tals aquelles que són accessibles per a tots els usuaris per interactuar amb possibilitat d’inserir comentaris, enllaços, elements multimèdia, imatges, etc. En determinats casos es podrá sol·licitar el registre de l’usuari.

En relació amb els continguts i interaccions que l’usuari decideixi enviar o efectuar, s’estableixen les següents condicions d’ús i accés:

 1. Responsabilitats: l’Associació Revista BRANCA no es fa responsable del contingut dels missatges, informacions, opinions que efectuïn els usuaris i es reserva el dret d’impedir l’accés a continguts il·lícits o il·legítims o que puguin perjudicar drets legítims de qualsevol tipus, o de retirar o eliminar els que s’hagin aportat, en especial en cas d’incompliment d’aquestes condicions.
 2. No atribuirà a l’usuari cap dret, i el seu ús se subjectarà a la legislació vigent i, en el cas de les xarxes socials, a les condicions de la mateixa xarxa.
 3. Propietat intel·lectual: l’Associació Revista BRANCA tindrà dret a reproduir, modificar, adaptar i publicar, incloent-hi la comunicació pública, els continguts, ja siguin textos, fotografies, gràfics, etc., amb l’objecte de promoure la secció a la qual s’han tramès, així com per utilitzar-los en les activitats de l’Associació Revista BRANCA, en qualsevol format i suport. La llicència és gratuïta i s’estableix pel temps fins al seu pas al domini públic que permeti en cada moment la legislació de propietat intel·lectual vigent. Els usuaris només enviaran continguts dels quals siguin els autors originals o disposin dels drets del seu titular, sense perjudici d’informar de la URL del propietari o drethavent per enllaçar amb aquests continguts.
 4. L’Associació Revista BRANCA no retornarà cap contingut dels tramesos ni adquireix cap obligació de contestar als usuaris.
 5. Les dades personals que constin a la funcionalitat afectada i els seus continguts no es poden utilitzar en benefici o en usos que no hagin estat autoritzats expressament pel seu titular. L’usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.
 6. Els usuaris respectaran les opinions dels altres usuaris o participants, i s’abstindran d’utilitzar un llenguatge ofensiu o difamatori, racista o violent o que atempti contra la legalitat vigent.
 7. No es podran fer comunicacions comercials ni no autoritzades.
 8. Cal advertir que les dades personals que facilitin els usuaris podran ser vistes per qualsevol altre usuari o participant. Si es tracta de dades de tercers, cal disposar del seu consentiment exprés amb els límits legals.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En el cas que faciliteu les vostres dades personals a través de www.branca.cat, el seu tractament se sotmet a les previsions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la resta de normativa aplicable.

L’Associació Revista BRANCA proporcionarà als usuaris els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ, puguin accedir a aquest avís sobre la política de protecció de dades o qualsevol altra informació rellevant i puguin donar el seu consentiment per tal que l’Associació Revista BRANCA procedeixi al tractament de les seves dades personals. Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició en relació amb les vostres dades de caràcter personal tractades per l’Associació Revista BRANCA, en els termes i les condicions previstes en el títol III de la LOPD, us podeu adreçar a info@branca.cat o a l’adreça de l’Associació Revista BRANCA que consta al principi d’aquest avís legal.

Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció adequat, adoptant les mesures de seguretat legalment necessàries per evitar-ne la pèrdua, el deteriorament i el subministrament i accés a tercers no autoritzats. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

L’Associació Revista BRANCA utilitzarà les dades subministrades per l’usuari per donar-li a conèixer informacions, ofertes i promocions que pugui considerar d’interès per a ell.

POLÍTICA DE COOKIES

Pel sol fet de visitar el portal www.branca.cat  no queda registrada de manera automàtica cap dada de caràcter personal que identifiqui l’usuari. No obstant això, hi ha determinada informació de caràcter no personal i no identificable amb un usuari concret que es recull i queda gravada en els servidors de l’Associació Revista BRANCA així com dels proveïdors de serveis publicitaris amb l’objecte de facilitar la navegació de l’usuari, millorar la gestió del lloc web i facilitar la comunicació comercial amb l’usuari. Aquesta informació queda recollida a través d’arxius comunament denominats cookies, que permeten deixar constància de dades com ara el tipus de navegador d’Internet de l’usuari, el seu sistema operatiu, l’adreça IP des de la qual s’accedeix al lloc web, les seves preferències quant a la disposició dels continguts en la pàgina web, recordar la contrasenya o elaborar consultes més ràpides. La informació és únicament per a l’ús particular de l’Associació Revista BRANCA: no revelem ni compartim aquesta informació amb tercers.

En tot cas, l’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador perquè aquest l’avisi de la recepció de cookies i per impedir-ne la instal·lació en el disc dur del seu ordinador. En modificar la configuració del seu navegador, l’usuari pot acceptar o rebutjar totes les cookies i demanar que se li notifiqui la instal·lació de cadascuna d’elles amb caràcter previ.

MODIFICACIÓ DE L’AVÍS LEGAL

L’Associació Revista BRANCA es reserva el dret de modificació unilateral de les condicions establertes en aquest avís legal en qualsevol moment, en la seva totalitat o parcialment. La modificació té efectes des de la seva publicació en la pàgina web; més concretament, des de la seva inserció en el link “Avís Legal”.

L’Associació Revista BRANCA aconsella que cada vegada que els usuaris accedeixin a la pàgina web llegeixin aquest avís legal.

GENERALITATS

L’Associació Revista BRANCA perseguirà l’incompliment d’aquestes condicions així com qualsevol utilització indeguda dels seus llocs web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.

L’Associació Revista BRANCA no pot garantir que el portal i el servidor estiguin lliures de virus, motiu pel qual no es fa responsable dels danys o perjudicis que es puguin causar per aquestes anomalies o qualsevol altra d’índole tècnica.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Els litigis derivats de l’aplicació de les condicions d’aquest avís legal es regiran per la Llei espanyola. L’Associació Revista BRANCA i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten al dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

Pel cas de litigis en matèria de contractació electrònica a través del domini, info@branca.cat, l’Associació Revista BRANCA i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari. En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, l’Associació Revista BRANCA i l’usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.